CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA


Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego DOKTORA w zakresie NAUK PRAWNYCH zapraszamy na seminaria doktoranckie prowadzone w trybie eksternistycznym przez pracowników naukowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wchodzących w skład kadry naukowo- dydaktycznej Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji .

OBSZARY BADAWCZE
 • Prawo cywilne
 • Prawo bankowe (umowy bankowe, bankowość elektroniczna, elektroniczne instrumenty, instrumrnty płatnicze, usługi płatnicze, prawne aspekty obrotu elektronicznego)
 • Prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze prywatne
 • Prawo ochrony konsumenta
 • Prawo papierów wartościowych
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne materialne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawa człowieka
 • Ochrona praw człowieka – system krajowy i międzynarodowy.
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo międzynarodowe i europejskie

Elektroniczna rejestracja kandydatów na seminarium


Miejsce konsultacji z opiekunami naukowymi.


Wymagana ilość uczestników seminarium min. 10 osób ( również na terenie Europy m.in. Londyn, Birmingham, Manchester, Edynburg, Bruksela, Dublin, Cork, Haga, Berlin, Frankfurt nad Menem, Dortmund, Rzym, Neapol, Wiedeń, Oslo, Bergen, Madryt, Barcelona, Lisbona, Luksemburg, Ateny, Helsinki, Sztokholm, Paryż, i inne).

O przyjęcie na seminarium mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra albo równorzędny. Tegoroczni absolwenci szkół wyższych, którzy jeszcze nie obronili pracy magisterskiej, w miejsce odpisu dyplomu składają zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej.

REKRUTACJA (krok po kroku)


 1. elektroniczna rejestracja kandydatów na seminarium (na dole strony)
 2. wpłata kwoty 85 zł opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) : wpisowe 200 zł ( studenci i absolwenci EWSPA 100 zł),
 3. złożenie w formie drukowanej eseju razem z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi
 4. dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera.
Uwaga ! obowiązuje data stempla pocztowego

WYMAGANE DOKUMENTY


 1. wniosek kandydata o przyjęcie na seminarium pobierz format pdf WNIOSEK lub WNIOSEK (word)
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis*,
 3. życiorys,
 4. egzemplarz pracy magisterskiej (wersja drukowana)
 5. ewentualne dotychczasowe prace o charakterze twórczym, analitycznym, publikacje, raporty itp. ,
 6. dowód wniesienia kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 85 zł ( wpłata bezzwrotna) na konto:

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Bank Millenium S.A.
02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2a

BIC: BIGBPLPW
IBAN:
PLN PL30 1160 2202 0000 0000 8638 2450
EUR PL51 1160 2202 0000 0000 8638 3624
GBP PL27 1160 2202 0000 0000 9315 0582
USF PL32 1160 2202 0000 0000 8638 3384

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:

 1. nazwisko i imię
 2. dopisek „ seminarium doktoranckie”

DANE KONTAKTOWE


CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Wejście B – Dział Rekrutacji)
ul. Grodzieńska 21/29 , 03- 750 Warszawa

centrum@ewspa.edu.pl

+48 605 528 605

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


Kandydaci na eksternistyczne seminarium doktoranckie w ramach postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. wniosek kandydata o przyjęcie na seminarium pobierz format pdf WNIOSEK lub WNIOSEK (word)
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis*,
 3. życiorys,
 4. egzemplarz pracy magisterskiej (wersja drukowana),
 5. ewentualne dotychczasowe prace o charakterze twórczym, analitycznym, publikacje, raporty itp. ,
 6. dowód wniesienia kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 85 zł ( wpłata bezzwrotna),
 7. dowód wniesienia opłaty wpisowego 200 zł (studenci i absolwenci EWSPA 100 zł).

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE


I ETAP

Kandydat na eksternistyczne seminarium doktoranckie w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązany jest do złożenia eseju, który ma odpowiedzieć na dwa pytania:

 1. Dlaczego kandydat decyduje się na pisanie doktoratu?
 2. Jakie problemy badawcze chce podjąć w ramach doktoratu w związku z interesującą go tematyką?

Termin na złożenie Eseju: do 31 sierpnia 2017 r.

II ETAP

Rozmowa z komisją – rozmowy zostaną przeprowadzone w sierpniu 2017r. Informacja o terminach rozmów zostanie przesłana do kandydatów drogą elektroniczna po zamknięciu I etapu postępowania kwalifikacyjnego.

OPŁATY


1. Wpłata kwoty 85 zł opłata rekrutacyjna (bezzwrotna)

2. Wpisowe 200 zł (studenci EWSPA 100 zł).

3. Opłata za rok seminarium doktoranckiego prowadzonego w trybie eksternistycznym wynosi 4.000,00 zł. płatna jednorazowo do dnia rozpoczęcia seminarium lub w 10 ratach: 1. rata- 420 zł płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

Uwaga: osoby uczestniczące dodatkowo w seminariach i wykładach otwartych organizowanych na terenie Europy (np. w Londynie) wnoszą opłatę w wysokości: 5.000,00 zł. płatna jednorazowo do dnia rozpoczęcia seminarium lub w 10 ratach: 1. rata- 520 zł płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

4. otwarcie przewodu – 12.000 zł wpłacane bezpośrednio na konto INP PAN


Ważne!

Obecnie doktorat umożliwia osobom pracującym co najmniej trzy lata w praktyce prawniczej wpis na listę adwokatów lub radców prawnych


Wymagania w zakresie uzyskania stopnia doktora, dotyczące przewodu, egzaminów i obrony – określa ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)