PRAWO


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Język podstawowy: polski
Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb studiów i forma zajęć.

STUDIA NIESTACJONARNE- forma klasyczna. Zajęcia odbywają się w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

STUDIA NIESTACJONARNE  (distance learning). Studia przez internet. Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa EWSPA w Londynie część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie. Dodatkowo zajęcia w formule distance learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

STUDIA NIESTACJONARNE- indywidualne europejskie studia prawnicze

Organizacja roku akademickiego: trzysemestralna
Czas trwania studiów: 3,5 roku – 10 semestrów, bez przerw międzysemestralnych i z czterotygodniową przerwą wakacyjną

DLACZEGO WARTO?

Trzy własności tworzą wartość współczesnego człowieka : inteligencja, wiedza oraz roztropność.

Inteligencja to zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Wiedza jest funkcją przyswojonych prawd o świecie i życiu, roztropność zaś to mądrość aksjologicznych jak i prakseologicznych wyborów, jakie na co dzień podejmują ludzie oraz grupy społeczne.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (od 1 marca 2018 r. w związku z planowanym rozszerzeniem oferty dydaktycznej  – Europejska Wyższa Szkoła Prawa, Biznesu i Innowacji) za pośrednictwem własnej kadry naukowo dydaktycznej, specjalnie przygotowanych programów edukacyjnych, poprzez dostosowanie ich realizacji do indywidualnego rytmu czasu i miejsca nauki, osobistą opiekę merytoryczną, kondensację nauczania w 3,5 letnim toku studiów, proponuje każdemu studentowi poszerzenie oraz pogłębienie tych trzech współwarunkujących się potencjałów  tj. inteligencji, wiedzy oraz roztropności co stwarza funkcjonalną zawodowo  wartość. Poprzez kreowane  profesjonalnej  przydatności  stwarzamy  szansę  uczynienia własnego  życia sensownym, pomagamy w osiągnięciu  poczucia satysfakcji oraz spełnienia. A czyż nie jest to  wielkie wyzwanie naszego człowieczeństwa?

OPIS STUDIÓW

Dwudziestoletnie doświadczenie uczelni, program studiów i jej kadra naukowo-dydaktyczna, składająca się z wybitnych praktyków i teoretyków prawa gwarantuje wszechstronne przygotowanie absolwentów do realizacji marzeń związanych z przyszłą karierą zawodową. Tworzy przydatność zawodowo-społeczną absolwenta który z reguły nie ma problemu w pozyskaniu satysfakcjonującego jego jak i pracodawców zawodu lub funkcji.

Indywidualizacja realizowanych programów nauczania poprzez wybór po piątym semestrze studiów modułów specjalnościowych oraz zajęć fakultatywnych,  przygotowuje studenta do realizacji swoich planów zawodowych.

Uczelnia otwiera przed absolwentem drogę do zawodów prawniczych poprzez merytoryczne przygotowanie do aplikacji  sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, czy notarialnej itp.

Wybierając określone moduły specjalnościowe i zajęcia fakultatywne absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę praktyczną i teoretyczną do zajmowania stanowisk w administracji publicznej i niepublicznej, w policji i służbach specjalnych, w sektorze finansowym, w biznesie i w organizacjach pozarządowych oraz do świadczenia usług prawniczych dla przedsiębiorstw.

Uczelnia oferuje moduły specjalnościowe w oparciu o specjalistyczne przygotowanie kadry naukowo-akademickiej. Potwierdzeniem ich efektywności są losy zawodowe kilku tysięcy dotychczasowych absolwentów Uczelni.

PROGRAM STUDIÓW

PROPONOWANE

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

PRAWO SĄDOWE

Koordynator: dr ARTUR KOTOWSKI – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Prowadzący:
SWSA Izabela Jansson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
profesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka


PRAWO W BIZNESIE

Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

Prowadzący:
dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
dr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego


PRAWO FINANSOWE

Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.

Prowadzący:
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych


PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej

Opis specjalności:
Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.

Prowadzący:
dr Dariusz Czajka
sędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłości

Specjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych .


PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzący:
dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego

dr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.

Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.


PRAWO USTROJOWE I PUBLICZNE

Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).

Prowadzący:
dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
dr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnego
SWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Specjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji Narodowej

Opis specjalności:

Specjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

Prowadzący:
dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE

W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

REKRUTACJA NA STUDIA

APLIKUJ NA STUDIA
STYPENDIA
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

ZASADY

PRZYJĘĆ

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

  • Podanie na studia wydrukowana z systemu ”Rekrutacja on-line”,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • Aktualne 4 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko),
  • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia zawierająca oświadczenie ” za zgodność z oryginałem„,
  • Wydrukowana i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnie)
  • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni.

KOSZTY

CZESNE

Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2017/2018 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

500 zł– studia niestacjonarne
200 zł– studia niestacjonarne (distance learning)

Czesne za studia:

Studia niestacjonarne- klasyczne

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.800 PLN 4 raty po 720 PLN

Studia niestacjonarne distance learning :

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.120 PLN 4 raty po 550 PLN

REKRUTACJA

TRWA

BIURO REKRUTACJI W LONDYNIE

tel. + 44 753 87 63 281;

e.mail: londyn@ewspa.edu.pl

CENTRUM REKRUTACJI EWSPA- EUROPA

tel. +48 605 528 605
tel. +48 (22) 619 02 83

e.mail: londyn@ewspa.edu.pl
e.mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-75o Warszawa