PRAWO


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Język podstawowy: polski
Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb studiów i forma zajęć.

STUDIA NIESTACJONARNE- forma klasyczna. Zajęcia odbywają się w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

STUDIA NIESTACJONARNE  (distance learning). Studia przez internet. Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa EWSPA w Londynie część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie. Dodatkowo zajęcia w formule distance learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

STUDIA NIESTACJONARNE- indywidualne europejskie studia prawnicze

Czas trwania studiów: 10 semestrów
Organizacja roku akademickiego: dwusemestralna

Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, a nie 5 lat.

CZY WIESZ ŻE EWSPA JEST NAJSTARSZĄ PRYWATNĄ UCZELNIĄ PRAWNICZĄ W POLSCE ?

DLACZEGO WARTO?

Trzy własności tworzą wartość współczesnego człowieka : inteligencja, wiedza oraz roztropność.

Inteligencja to zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Wiedza jest funkcją przyswojonych prawd o świecie i życiu, roztropność zaś to mądrość aksjologicznych jak i prakseologicznych wyborów, jakie na co dzień podejmują ludzie oraz grupy społeczne.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  za pośrednictwem własnej kadry naukowo dydaktycznej, specjalnie przygotowanych programów edukacyjnych, poprzez dostosowanie ich realizacji do indywidualnego rytmu czasu i miejsca nauki, osobistą opiekę merytoryczną,  proponuje każdemu studentowi poszerzenie oraz pogłębienie tych trzech współwarunkujących się potencjałów  tj. inteligencji, wiedzy oraz roztropności co stwarza funkcjonalną zawodowo  wartość. Poprzez kreowane  profesjonalnej  przydatności  stwarzamy  szansę  uczynienia własnego  życia sensownym, pomagamy w osiągnięciu  poczucia satysfakcji oraz spełnienia. A czyż nie jest to  wielkie wyzwanie naszego człowieczeństwa?

JEDYNA UCZELNIA ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa

OPIS STUDIÓW

Dwudziestoletnie doświadczenie uczelni, program studiów i jej kadra naukowo-dydaktyczna, składająca się z wybitnych praktyków i teoretyków prawa gwarantuje wszechstronne przygotowanie absolwentów do realizacji marzeń związanych z przyszłą karierą zawodową. Tworzy przydatność zawodowo-społeczną absolwenta który z reguły nie ma problemu w pozyskaniu satysfakcjonującego jego jak i pracodawców zawodu lub funkcji.

Indywidualizacja realizowanych programów nauczania poprzez wybór po piątym semestrze studiów modułów specjalnościowych oraz zajęć fakultatywnych,  przygotowuje studenta do realizacji swoich planów zawodowych.

Uczelnia otwiera przed absolwentem drogę do zawodów prawniczych poprzez merytoryczne przygotowanie do aplikacji  sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, czy notarialnej itp.

Wybierając określone moduły specjalnościowe i zajęcia fakultatywne absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę praktyczną i teoretyczną do zajmowania stanowisk w administracji publicznej i niepublicznej, w policji i służbach specjalnych, w sektorze finansowym, w biznesie i w organizacjach pozarządowych oraz do świadczenia usług prawniczych dla przedsiębiorstw.

Uczelnia oferuje moduły specjalnościowe w oparciu o specjalistyczne przygotowanie kadry naukowo-akademickiej. Potwierdzeniem ich efektywności są losy zawodowe kilku tysięcy dotychczasowych absolwentów Uczelni.

PROGRAM STUDIÓW


PROPONOWANE

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

PRAWO SĄDOWE

Koordynator: dr ARTUR KOTOWSKI – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Prowadzący:
SWSA Izabela Jansson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
profesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka


PRAWO W BIZNESIE

Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

Prowadzący:
dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
dr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego


PRAWO FINANSOWE

Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.

Prowadzący:
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych


PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej

Opis specjalności:
Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.

Prowadzący:
dr Dariusz Czajka
sędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłości

Specjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych .


PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzący:
dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego

dr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.

Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.


PRAWO USTROJOWE I PUBLICZNE

Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący

Opis specjalności:
Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).

Prowadzący:
dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
dr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnego
SWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Specjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji Narodowej

Opis specjalności:

Specjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

Prowadzący:
dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


MEDYCYNA SĄDOWA

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.

Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje:


 • Zagadnienia tanatologii sądowej

 • Zagadnienia hemogenetyki

 • Zagadnienia toksykologii sądowej

 • Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo- lekarskiego

 • Antropologii sądowejPSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.

Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje:


 • Wstęp do psychologii sądowej

 • Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym

 • Psychologia w postępowaniu karnym

 • Psychologia zeznań i wyjaśnień-  osoby dorosłe

 • Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnichPRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.
Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

Zakres specjalności PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI obejmuje:

*Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
*Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
*Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
*Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
*Odpowiedzialność za szkody
*Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
*Autonomiczne środki transportu
*Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
*Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia wg. kolejności zgłoszeń


PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII


 Prawo nowych technologii to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Specjalność zapoznaje z prawnymi uwarunkowaniami handlu elektronicznego, własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych.  Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z prawa nowych technologii. Studia mogą być pomocne wszystkim planującym podjąć pracę w miejscach, gdzie nowoczesne technologie mają zastosowanie, szczególnie w firmach teleinformatycznych, kancelariach, administracji publicznej.


PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE


 Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Student pozna prawa i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także specyfikę postępowań w tym obszarze. Zdobyte umiejętności może wykorzystać nie tylko na rynku krajowym, ale ze względu na uniwersalne rozwiązania prawne w tym sektorze, także na rynku Unii Europejskiej.

Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w:

 • Polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych

 • polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych,

 • organach regulacyjnych rynku telekomunikacji, m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.PRAWO MEDIÓW


 Specjalność przygotuje Cię do pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych i elektronicznych. Studenci zyskają wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie mediów.

Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w:

 • kancelariach polskich i zagranicznych zajmujących się prawem mediów

 • mediach tradycyjnych i elektronicznych,

 • firmach zajmujących się produkcją telewizyjnąPRAWO MEDYCZNE
ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE

W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

REKRUTACJA NA STUDIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA

Zapisz się już teraz! Zajmie Ci to tylko 60 sekund!

Imię i nazwisko:

*WYBIERZ WYDZIAŁ (Londyn,Warszawa,Bruksela):

*FORMA STUDIÓW:niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*WYBIERZ SPECJALNOŚĆ:

Skąd dowiedziałeś się o ofercie EWSPA? (FB, baner, znajomi, ulotka, inne..)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO MATERIAŁU

ZASADY

PRZYJĘĆ

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy (powyżej)

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • Zarejestruj się i wydrukuj podanie na studia z systemu DZIEKANAT
 • Załącz oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • Aktualne 4 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko),
 • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia zawierająca oświadczenie ” za zgodność z oryginałem„,
 • Wydrukowaną i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnie)
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni.

KOSZTY

CZESNE

OPŁATA REKRUTACYJNA:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2017/2018 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

500 zł– studia niestacjonarne
200 zł– studia niestacjonarne (distance learning)

Czesne za studia:

Studia niestacjonarne- klasyczne

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.800 PLN 4 raty po 720 PLN

Studia niestacjonarne distance learning :

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.120 PLN 4 raty po 550 PLN
STYPENDIA
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

REKRUTACJA

TRWA

BIURO REKRUTACJI W LONDYNIE

tel. + 44 753 87 63 281;

tel. +48 732 968 818 (9.00-20.00 pn-niedz)

e.mail: rekrutacja@ewspa.uk

e.mail: londyn@ewspa.edu.pl

Siedziba Uczelni

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-75o Warszawa

Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Polski Ośrodek Społeczno- Kulturalny ( POSK) ;
238- 246 King Street , London W6 ORF

/* */