PRAWO

Studia realizowane przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Język podstawowy: polski
Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb studiów i forma zajęć.

STUDIA NIESTACJONARNE- forma klasyczna. Zajęcia odbywają się w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

STUDIA NIESTACJONARNE  (distance learning). Studia przez internet. Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa EWSPA w Londynie część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie. Dodatkowo zajęcia w formule distance learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

STUDIA NIESTACJONARNE- indywidualne europejskie studia prawnicze

Organizacja roku akademickiego: dwusemestralna
Czas trwania studiów: 10 semestrów

DLACZEGO WARTO?

Trzy własności tworzą wartość współczesnego człowieka : inteligencja, wiedza oraz roztropność.

Inteligencja to zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Wiedza jest funkcją przyswojonych prawd o świecie i życiu, roztropność zaś to mądrość aksjologicznych jak i prakseologicznych wyborów, jakie na co dzień podejmują ludzie oraz grupy społeczne.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji za pośrednictwem własnej kadry naukowo dydaktycznej, specjalnie przygotowanych programów edukacyjnych, poprzez dostosowanie ich realizacji do indywidualnego rytmu czasu i miejsca nauki, osobistą opiekę merytoryczną, proponuje każdemu studentowi poszerzenie oraz pogłębienie tych trzech współwarunkujących się potencjałów  tj. inteligencji, wiedzy oraz roztropności co stwarza funkcjonalną zawodowo  wartość. Poprzez kreowane  profesjonalnej  przydatności  stwarzamy  szansę  uczynienia własnego  życia sensownym, pomagamy w osiągnięciu  poczucia satysfakcji oraz spełnienia. A czyż nie jest to  wielkie wyzwanie naszego człowieczeństwa?

OPIS STUDIÓW

Dwudziestoletnie doświadczenie uczelni, program studiów i jej kadra naukowo-dydaktyczna, składająca się z wybitnych praktyków i teoretyków prawa gwarantuje wszechstronne przygotowanie absolwentów do realizacji marzeń związanych z przyszłą karierą zawodową. Tworzy przydatność zawodowo-społeczną absolwenta który z reguły nie ma problemu w pozyskaniu satysfakcjonującego jego jak i pracodawców zawodu lub funkcji.

Indywidualizacja realizowanych programów nauczania poprzez wybór po piątym semestrze studiów modułów specjalnościowych oraz zajęć fakultatywnych,  przygotowuje studenta do realizacji swoich planów zawodowych.

Uczelnia otwiera przed absolwentem drogę do zawodów prawniczych poprzez merytoryczne przygotowanie do aplikacji  sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, czy notarialnej itp.

Wybierając określone moduły specjalnościowe i zajęcia fakultatywne absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę praktyczną i teoretyczną do zajmowania stanowisk w administracji publicznej i niepublicznej, w policji i służbach specjalnych, w sektorze finansowym, w biznesie i w organizacjach pozarządowych oraz do świadczenia usług prawniczych dla przedsiębiorstw.

Uczelnia oferuje moduły specjalnościowe w oparciu o specjalistyczne przygotowanie kadry naukowo-akademickiej. Potwierdzeniem ich efektywności są losy zawodowe kilku tysięcy dotychczasowych absolwentów Uczelni.

PROGRAM STUDIÓW

PROPONOWANE

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE

MEDYCYNA SĄDOWA

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.

Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje:


 • Zagadnienia tanatologii sądowej

 • Zagadnienia hemogenetyki

 • Zagadnienia toksykologii sądowej

 • Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo- lekarskiego

 • Antropologii sądowej


CZYTAJ WIĘCEJ


PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.

Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje:


 • Wstęp do psychologii sądowej

 • Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym

 • Psychologia w postępowaniu karnym

 • Psychologia zeznań i wyjaśnień-  osoby dorosłe

 • Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnich


CZYTAJ WIĘCEJ


REKRUTACJA NA STUDIA

APLIKUJ NA STUDIA
STYPENDIA
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

ZASADY

PRZYJĘĆ

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • Podanie na studia wydrukowana z systemu ”Rekrutacja on-line”,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • Aktualne 4 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko),
 • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia zawierająca oświadczenie ” za zgodność z oryginałem„,
 • Wydrukowana i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnie)
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni.

KOSZTY

CZESNE

Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2017/2018 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

500 zł– studia niestacjonarne
200 zł– studia niestacjonarne (distance learning)

Czesne za studia:

Studia niestacjonarne- klasyczne

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 3.000 PLN 4 raty po 770 PLN

Studia niestacjonarne distance learning :

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.320 PLN 4 raty po 600 PLN

REKRUTACJA

TRWA

BIURO REKRUTACJI W LONDYNIE

tel. + 44 753 87 63 281;

e.mail: londyn@ewspa.edu.pl

CENTRUM REKRUTACJI EWSPA

tel.  +48 605 528 605
tel. +48 (22) 619 02 83

e.mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-75o Warszawa